ඩිජිටල්කරනය..

තව දුරටත් ඩිජිටල්කරනය ඔබට තෝරාගැනීමක් ලෙස නොවනු ඇත. එය එලබෙන යුගයේ සංස්කෘතික ස්වභාවයයි.
“Tharu Minisa”
Pubudu Siriwansa
siriwansa