විශ්වයේ

විශ්වයේ ඔනෑම පෙදෙසක ඉදිවන දියුනු ජීව සංස්කෘතියක් වඩාත් විනයවත් පුරවැසියන් ඉල්ලා සිටින්නේ එහි වන සරල සාමාජිකයෙකු අතින් සිදුවන සරල ඇගිලිතුඩු චලනයකට මහත් විනාශයක් කිරීමේ ශක්‍යතාවයක්ද නිතැතින් හිමිවෙන බැවිනි.
“Tharu Minisa”
Pubudu Siriwansa
siriwansa